Rättsfallsanalys – NJA 1979 s. 567

Sedan TR i mål om äktenskapsskillnad förpliktat mannen att betala underhållsbidrag till hustrun, överklagade båda parterna domen. I HovR:n yrkade hustrun att bidraget skulle höjas väsentligt. Mannen å sin sida yrkade i första hand att bli helt befriad från underhållsskyldighet och åberopade som grund härför, att hustrun inte hade behov av bidrag och att han …